Home Privacy Policy

Privacy Policy

Codipack Privacy policy

 

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken.
Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacy rechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

Versiegeschiedenis
Vorige versie tot 31/05/2022: Privacy_Policy_Codipack_V1.pdf

PRIVACY VERKLARING
Codipack NV – Industrielaan 8, 2250 Olen (België)  – RPR Antwerpen (afd.
Turnhout) nr. 0442.051.566 – BTW BE0442.051.566.Codipack BV – Esp 222 A, 5633AC Eindhoven (Nederland) – KvK 18050001 (Hierna gezamenlijk “Codipack”, “wij” of “ons”).
Versie dd. [24/05/2022
], lees de versiegeschiedenis om te zien wat er recent werd gewijzigd.

 

1. Algemeen

 

Codipack draagt uw vertrouwen zeer hoog in het vandaal. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op:

 • onze website https://www.codipack.com/ (hierna genoemd de “Website”) en;
 • alle andere (commerciële) relaties tussen Codipack en haar klanten, prospecten, leveranciers en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Codipack verzamelt, alsook over de wijze waarop Codipack deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Codipack op het vlak van gegevensverwerking.

Codipack wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

 • de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • de Nederlandse Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)
 • de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en;
 • andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van een offerte en/of afspraak, het aankopen van enige producten en/of diensten van Codipack, of enige communicatie met Codipack impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Codipack uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van de privacy policy, legal disclaimer, algemene voorwaarden en cookie policy van Codipack.

https://www.codipack.com/privacy-policy/

Cookie beleid website www.codipack.com – Codipack

Algemene verkoopvoorwaarden Codipack België – Codipack

Algemene verkoopvoorwaarden Codipack Nederland – Codipack

Versiegeschiedenis

Vorige versie tot 31/05/2022: Privacy_Policy_Codipack_V1.pdf

 

2. Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op de Website worden verzameld is de naamloze vennootschap “Codipack”, met zetel te 2250 Olen (België), Industrielaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0442.051.566, BTW BE0442.051.566 en de besloten vennootschap “Codipack”, met zetel te 5633AC Eindhoven (Nederland), Esp 222 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18050001. De contactgegevens van Codipack zijn opgenomen onder titel 11.

 

3 . Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn?

 1. Algemeen

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events of om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van Codipack de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal Codipack altijd:

 • de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
 • beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

Codipack streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal Codipack:

 • uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
 • een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

 

 1. Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website
WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONS-
GEGEVENS
DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAARTERMIJN
Invullen van contactformulier

 

Naam, voornaam, (bedrijfsnaam), (telefoon/gsm-nummer), e-mailadres, geformuleerde vraag, eventuele bijlage en overige vrijwillig verstrekse persoonsgegevens Beantwoorden vraag

 

Expliciete toestemming 1 jaar
Cookies op de Website (*) Afhankelijk van het type cookie (o.a. taalvoorkeur, websitgebruik). In het algemeen worden cookies gebruikt om je surfervaring op onze websites te optimaliseren en, waar mogelijk, te personaliseren. Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiele cookies). Afhankelijk van het type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.

 

(*) Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar de cookie policy beschikbaar op onze Website: Cookie beleid website www.codipack.com – Codipack

Codipack verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Codipack, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Codipack toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.


We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

De website van Codipack Group, https://www.codipack.com maakt gebruik van de tool Hotjar.

Hotjar gebruikt cookies om informatie te verwerken, waaronder standaard internet log informatie en details van de gedragspatronen van de bezoeker bij het bezoeken van onze Site. Dit wordt gedaan om: de site te optimaliseren, de bezoekers van de site een betere ervaring te bieden door ons inzicht te geven in hoe bezoekers onze site gebruiken en voor voor marketingdoeleinden.

 

 

 1.  Overige verwerkingsactiviteiten van Codipack
WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONS-
GEGEVENS
DOELEINDEN RECHTSGROND BEWAARTERMIJN
Communicatie met (toekomstige) zakelijke partners / leverancierbeheer Naam, voornaam, geslacht, emailadres, telefoonnummer van de contact-persoon, naam van de onderneming, ondernemingsnummer en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens. Correspondentie via telefoon of email al dan niet om vragen te beantwoorden, afsluiting en/of uitvoering van de overeenkomst, opvolging van bestellingen. Uitvoering van de overeenkomst met Codipack of om een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden. –        Zolang Codipack en de zakenpartner/leverancier een zakelijke relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan of 1 jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen.
Communicatie met (toekomstige) klanten Naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer van de contact-persoon en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens. Correspondentie via telefoon of email al dan niet via onze helpdesk, afsluiting en/of uitvoering van de overeenkomst. Uitvoering van de overeenkomst met Codipack of om een vraag/verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst te beantwoorden. –        Zolang Codipack en de klant een contractuele relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan of 1 jaar indien er geen relatie tot stand is gekomen.
Klantenbeheer

 

Naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer van de contact-persoon, naam van de onderneming, ondernemingsnummer en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens. Uitvoering van de overeenkomst met de klant, opvolging van facturatie en betalingen. Uitvoering van de overeenkomst met Codipack en de gerechtvaardigde belangen van Codipack. –        Zolang Codipack en de klant een contractuele relatie hebben + 1 jaar na het beëindigen daarvan.
Bezoekersregister Naam, voornaam, uur van aankomst, uur van vertrek, naam van de onderneming. Garanderen van de veiligheid van de personen die aanwezig zijn in de gebouwen van Codipack, ingeval van brand. De vitale belangen van de bezoekers. –        1 week.
Camerabewaking en bezoekerscontrole Camerabeelden en persoonsgegevens die daar eventueel uit kunnen worden afgeleid.

 

 

Garanderen van de veiligheid van het personeel, de gebouwen en goederen van Codipack. Het gerechtvaardigd belang van Codipack om haar personeel en goederen veilig te stellen. 1 maand, tenzij de beelden kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen of schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren.
Versturen nieuwsbrief Emailadres Informatie verstrekken over (nieuwe) producten en/of diensten van Codipack. Gerechtvaardigd belang voor actieve klanten.

Expliciete toestemming voor niet-klanten.

Zolang als de klant/ontvanger zich niet heeft uitgeschreven op de nieuwsbrief.
Facturatie Naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer contactpersoon, naam en adres van de onderneming, ondernemingsnummer. Facturatie Uitvoering van een overeenkomst 7 jaar (=de wettelijke minimum bewaartermijn)
Sollicitaties Naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer, postadres, emailadres, CV, motivatiebrief en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens. Selectie en werving van potentiële nieuwe werknemers. Expliciete toestemming –        1 jaar

 

4. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Codipack zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks worden gedeeld met payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, externe IT-consultants, externe (marketing-)consultants en de met Codipack verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen.

Indien het noodzakelijk is dat Codipack uw persoonsgegevens deelt met derden, dan is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Codipack uw persoonsgegevens deelt:

 • Met de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Codipack hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Codipack.
 • Wanneer Codipack of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Codipack heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Behoudens in de gevallen als vermeld in dit artikel en in zoverre noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden zoals opgesomd in deze Privacy Verklaring,  zal Codipack uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings-/dataoverdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door een dataoverdracht- en verwerkingsovereenkomst, die ofwel;

 • de standaard contractuele clausules zoals bepaald in het ‘Uitvoeringsbesluit van 4 juni 2021 van de Europese Commissie’ (Decision 2021/915/EC)’ zal bevatten; en/of
 • passende waarborgen zal bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens

 

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is ingevolge de naleving van een wettelijke verplichting, bewaart Codipack uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de tabellen in deze Privacy Verklaring onder titel ‘3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn?’.

 

7. Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):
  Codipack wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die Codipack in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • Codipack de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch redelijkerwijs mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@codipack.com of uw verzoek te bezorgen via post (zie contactgegevens Codipack onder titel 11). Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft Codipack het recht om de voorzijde van uw identiteitskaart op te vragen ter identificatie alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Codipack erkent echter uitdrukkelijk dat deze niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal Codipack het bewijs vernietigen.

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, kan Codipack uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en/of diensten van Codipack meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Codipack.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens

Codipack verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Codipack zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Codipack, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Codipack in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

9. Update Privacy Verklaring

Codipack is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de Website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring, te consulteren via volgende document Codipack_Privacy_Verklaring_Versiegeschiedenis.pdf

 

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Codipack draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

11. Contacteer Codipack

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Codipack uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

of

 • Via post: Codipack NV, Industrielaan 8, 2250 Olen (België).
 • Via post: Codipack BV, Esp 222 A, 5633AC Eindhoven (Nederland).

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Codipack deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Codipack uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische en de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit (BE)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Autoriteit Persoonsgegevens (NL)

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Nederland

Tel: + 31 (0)88 / 1805 250

E-mail: privacy@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.