Home Algemene verkoopvoorwaarden Codipack België

Algemene verkoopvoorwaarden
Codipack België

Algemene verkoopvoorwaarden – Versie 20.1

1. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en Ieveringen, behoudens en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper. Door het enkele feit van de bestelling wordt de koper geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.
1a. De bestelling wordt slechts geacht door Codipack aanvaard te zijn na schriftelijke bevestiging per e-mail of per brief.

2. Leveringstermijnen
Deze worden slechts ten titel van inlichting gegeven zodat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor vertraagde leveringen en voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

Indien de levering of inbedrijfstelling door toedoen van de klant met meer dan 60 dagen wordt vertraagd, betaalt de klant 95% van alle betalingen zodra de vertraging is aangekondigd.

3. Levering en verzending
De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad in de magazijnen van onze vestiging te Olen. De verzending gebeurt op gevaar en risico van de koper, welke ook de manier of de voorwaarden van de verzending zijn.

4. Klachten
Eventuele klachten met betrekking tot onze leveringen en/of facturen moeten binnen de 8 dagen na hun ontvangst schriftelijk en per aangetekend schrijven meegedeeld worden bij gebreke waaraan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de koper niet van zijn verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vervangen van bewezen ondeugdelijke goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg kan zijn van het gebruik of de ongeschiktheid van door ons geleverde goederen.

5. Eigendomsvoorbehoud
De apparaten, machines en alle andere geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper niet al zijn verplichtingen heeft voldaan, inzonderheid wanneer het factuurbedrag niet volledig werd betaald op de vervaldag. Ingeval van wanbetaling of faillissement van de koper behoudt de verkoper zich het recht voor het geleverde terug te nemen. Het risico gaat echter over op de koper op het ogenblik van de contractsluiting.

6. Betalingen
Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur, minimum acht dagen na factuurdatum. In geval van betaling na de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten ten belope van 10% verschuldigd. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het laattijdig betaalde saldo verschuldigd zijn. De koper kan aanspraak maken op eenzelfde forfaitaire schadevergoeding ingeval van bewezen tekortkomingen van de verkoper. Bij annulering van de geplaatste bestelling is de afnemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het orderbedrag, onverminderd het recht van Codipack om de werkelijke schade te verhalen voor zover deze hoger zou liggen dan de forfaitaire minimumvergoeding van 15%.

De vorderingsschijven voor facturatie kunnen afwijken van de standaard stappen wanneer de doorlooptijd van het project langer dan 8 weken is of ifv. levering van de materialen. Alle diensten worden maandelijks gefactureerd.

Voor leveringen van minder dan €250 zullen facturatiekosten worden aangerekend ten belope van €15.

7. Geschillen
De Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en de Vrederechter te Herentals zijn naargelang hun respectieve materiële bevoegdheid bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting omtrent onze leveringen en facturen. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 

Bijkomende verkoopvoorwaarden voor etiketten

Bij afwijkingen tot 10% op de bestelde hoeveelheden heeft men geen recht op bij-levering of weigering van dit verschil, zodat dit verschil mag verrekend worden met het oorspronkelijk bestelde bedrag.
Kleefkracht van lijmen wordt slechts gewaarborgd tot uiterlijk één jaar na Ievering. Een door de klant goedgekeurde proef, of dergelijke, ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid
bij overname van fouten of weglatingen. Zetwerk, cliché’s, filmen, tekeningen, stanzen enz. blijven onze eigendom. Bij verkopen ‘op afroep’ zal een afroepschema worden voorzien bij de orderbevestiging. Bij niet respecteren van dit schema behoudt Codipack zich het recht door de vervallen afroepen te factureren. De laatste afroep zal geleverd worden ten laatste zes maanden na datum van de eerste orderbevestiging.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.