Home Algemene verkoopvoorwaarden Codipack Nederland

Algemene verkoopvoorwaarden
Codipack Nederland

Algemene verkoopvoorwaarden – Versie 20.1

1. TOEPASSING EN TOEPASSELIJKVERKLARING
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van Codipack terzake van:
• etiketten en labels;
• afdrukapparatuur en computerapparatuur waarmee deze etiketten en labels bedrukt kunnen worden;
• programmatuur met behulp waarvan deze afdruk- en computerapparatuur kan worden aangestuurd en deze etiketten en labels bedrukt kunnen worden. Onder programmatuur wordt hier verstaan een reeks instructies of opdrachten in een voor een machine leesbare vorm, inclusief de daarmee samenhangende documentatie, gegevensdragers en supplementen;
• allerhande apparaten voor het coderen.
b) Bij de offerte, doch uiterlijk bij de opdrachtbevestiging zal de afnemer een exemplaar van deze voorwaarden ter hand worden gesteld. Voorts zullen deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant te Tilburg en/of de griffie van de Rechtbank te Breda. Tevens zal een exemplaar van deze voorwaarden gratis aan de afnemer worden toegezonden indien deze hierom verzoekt.
c) De bestelling wordt slechts geacht door Codipack aanvaard te zijn na schriftelijke bevestiging per e-mail of per brief.

2. OPDRACHTBEVESTIGING
a) Een door de afnemer verstrekte opdracht zal voor Codipack slechts verbindend zijn nadat deze opdracht door Codipack schriftelijk is geaccepteerd. In deze opdrachtbevestiging zal uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer worden verworpen. b) Indien de levering op afroep dient plaats te vinden, zal bij de orderbevestiging een afroepschema worden opgenomen. Indien een levering niet volgens schema wordt afgeroepen behoudt Codipack zich het recht voor om de vervallen
afroep te factureren.
c) Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal de laatste levering in het afroepschema uiterlijk 6 maanden na de orderbevestiging luiden.

3. LEVERING
a) Levering vindt plaats door het verstrekken door Codipack aan de afnemer van het feitelijk gebruik van de apparatuur, etiketten, labels en/of programmatuur. Levering van de etiketten, labels en apparatuur zal plaatsvinden ter plaatse van de magazijnen van Codipack.
b) De in de opdrachtbevestiging vermelde datum van levering zal in geen geval bindend zijn voor Codipack, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Codipack zal eerst in gebreke zijn met de nakoming van de levering indien zij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en te zijn aangemaand tot nakoming binnen redelijke termijn onder opgave van een uiterste datum van nakoming, toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen.
c) Bij verkopen ‘op afroep’ zal een afroepschema worden voorzien bij de orderbevestiging. Bij niet respecteren van dit schema behoudt Codipack zich het recht voor de vervallen afroepen te factureren. De laatste afroep zal geleverd worden ten laatste zes maanden na datum van de eerste orderbevestiging.
d) Zetwerk, stansen, clichés, films, tekeningen en ontwerpen welke door Codipack zijn vervaardigd, blijven eigendom van Codipack tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
e) Bij afwijkingen tot 10% op de bestelde hoeveelheid etiketten heeft men geen recht op bij-levering of weigering van dit verschil, zodat dit verschil mag verrekend worden met het oorspronkelijk bestelde bedrag.

4. GARANTIE
a) Codipack garandeert de deugdelijke werking van de geleverde programmatuur, inclusief de daarin aangebrachte wijzigingen, voor de duur van 90 dagen vanaf de dag van levering.
b) Deze garantie houdt in dat ontwerpfouten in de programmatuur worden hersteld voor rekening van Codipack.
c) Ten aanzien van de door Codipack geleverde apparatuur, gaat de garantie niet verder dan de door de fabrikant verstrekte garantie.
d) Ten aanzien van etiketten wordt de kleefkracht van de lijmen slechts gegarandeerd tot uiterlijk een jaar na levering, en indien de levering gebeurde volgens de voorschriften van Codipack.
e) Indien door Codipack een model, monster, voorbeeld of proefprogramma is verstrekt, dient dit slechts ter indicatie. De te leveren zaken mogen hiervan afwijken in gewicht, kleur en/of kwaliteit.
f) Een door de afnemer goedgekeurde proef, concept, definitief model, formaat of dergelijke, ontslaat Codipack van alle verantwoordelijkheid bij overname van fouten of weglatingen.

5. RECLAMATIES
a) Na ontvangst van de gekochte zaken of installatie van de gekochte apparatuur, is de koper verplicht deze te controleren op zichtbare gebreken.
b) Reclamaties met betrekking tot zichtbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk aan Codipack te zijn meegedeeld.
c) Reclamaties met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking schriftelijk te worden meegedeeld aan Codipack.
6. RISICO BEPERKING EN VRIJWARING.
a) Voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of gebrek in de geleverde programmatuur,
apparatuur, labels of etiketten is de aansprakelijkheid van Codipack beperkt tot het bedrag van de koopsom. Indien en voor zover de aard van de schade zulks toelaat is Codipack gerechtigd om de hierboven genoemde kosten en schade voor zijn rekening en risico te herstellen of doen herstellen, alvorens en – voor zoveel mogelijk in plaats van – tot vergoeding van kosten en schaden in geld te zijn gehouden.
b) Voor alle indirecte kosten en indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de geleverde programmatuur, is Codipack nimmer aansprakelijk.
c) Codipack is voorts nimmer aansprakelijk voor kosten en schade welke direct of indirect verband houden met, dan wel zijn veroorzaakt door, een gebrek in de geleverde programmatuur, apparatuur, labels of etiketten indien Codipack aantoont dat het gebrek is veroorzaakt door een van buiten komend onheil dat haar niet kan worden toegerekend.
d) Codipack en zijn afnemers vrijwaren elkaar over en weer tegen alle verdere aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
e) Voor schade welke de afnemer leidt ten gevolge van opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten, is Codipack slechts aansprakelijk tot ten hoogste een bedrag van € 4.538, – (vier-vijf-drie-acht Euro).

7. KOPIEREN VAN PROGRAMMA’S
a) De afnemer van door Codipack geleverde programmatuur is slechts gerechtigd om van deze programmatuur een reservekopie te maken welke uitsluitend voor eigen gebruik zal zijn. Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om door Codipack geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen of openbaar te maken, in wat voor vorm dan ook, behoudens indien en voor zover noodzakelijk voor een goede werking van het geleverde programma.
b) Het is de afnemer toegestaan de programmatuur te vervreemden mits dit gebeurt onder gelijktijdige afstand van de originele gegevensdragers en onder vernietiging van eventuele kopieën van de programmatuur welke de afnemer nog mocht hebben en het door de afnemer staken en gestaakt houden van het gebruik van het programma.
c) Indien de afnemer de geleverde programmatuur dan wel kopieën hiervan ter beschikking stelt aan derden onder welke titel dan ook, dan wel de originele gegevensdragers vervreemdt en de programmatuur zelf blijft gebruiken, verbeurt hij een direct opeisbare en niet voor korting of compensatie vatbare boete aan Codipack van € 90.756 (negen-nul-zeven-vijf-zes Euro). Deze boete laat onverhinderd het recht van Codipack de werkelijke door haar geleden schade te vorderen.
d) Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Codipack om schadevergoeding te vorderen voor de niet-nakoming van andere verplichtingen die voor de afnemer uit deze overeenkomst voortvloeien.

8. PRIJS EN PRIJSWIJZIGING
a) De tussen Codipack en zijn afnemer overeengekomen prijzen zijn bindend en kunnen slechts worden aangepast indien de kosten op grond- of hulpstoffen met meer dan 2% wijzigen. Alsdan zal Codipack gerechtigd zijn tot het aanpassen van de koopprijs.
b) De afnemer is gebonden aan de aangepaste koopprijs. Slechts indien de koopprijs door Codipack wordt verhoogd met meer dan 5% heeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

9. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur, minimum acht dagen na factuurdatum. In geval van betaling na de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten ten belope van 10% verschuldigd. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het laattijdig betaalde saldo verschuldigd zijn. De koper kan aanspraak maken op eenzelfde forfaitaire schadevergoeding ingeval van bewezen tekortkomingen van de verkoper.
Bij annulering van de geplaatste bestelling is de afnemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het orderbedrag, onverminderd het recht van Codipack om de werkelijke schade te verhalen voor zover deze hoger zou liggen dan de forfaitaire minimumvergoeding van 15%.
b) De koopsom zal direct opeisbaar zijn ingeval van faillissement, liquidatie of surséance van betaling van de afnemer.
c) De geleverde gegevensdragers, apparatuur, etiketten en labels blijven eigendom van Codipack totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen
welke voor de afnemer voortvloeien uit de door Codipack verrichte diensten voortvloeiende uit de overeenkomst. Deze voortvloeiende kosten betreffen onder meer installatiekosten van programmatuur, incasso- en gerechtelijke kosten nodig om de afnemer tot betaling te bewegen etc.
d) Codipack is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling voor de vervaldag.

10. FORUM- EN RECHTSKEUZE
a) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen welke niet tot de dwingende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank van Breda.

Inscrivez-vous à notre newsletter
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.